Bu dersin amacı yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Yönetim Bilimlerine ilişkin alanlar yelpazesinde global ve yerel bağlamlarda iş dünyasına ilişkin sorun ve fırsatları doğru ve etkili bir şekilde belirlemek ve saptamak.
  2. Örgütsel yapı içerisinde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının nasıl işlediğini anlamak.
  3. Başkalarıyla iş birliği oluşturmaya önderlik ederek, bir misyon duygusu, paylaşılan değerler, bağlılık ve motivasyon özelliklerinin egemen olduğu çalışma ortamları yaratmak.
  4. Yönetici bir konumda sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
  5. Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma yetisini kazanmak.
  6. Analitik karar vericiler olmak, açık görüşlü sorgulama yürütebilmek; araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak.
  7. Strateji ve eylem planı belirleyebilmek, seçmek ve seçilen stratejilerin uygulanmasına dönük etkili planlar geliştirebilmek.